collecting broken glass in tengzhou zaozhuang shandong